06 24 24 13 08

Be Quick

Lesreglement

Return Tennis – G.L.T.C. Be Quick

 

INSCHRIJFBEPALINGEN

Artikel 1.

Het volgen van trainingen is alleen mogelijk als lid van G.L.T.C. Be Quick, kortweg Be Quick.

 

Artikel 2.

De tennislessen bij de Be Quick worden verzorgd door Return Tennis. De zomer cursus begint op de eerste maandag van april en de winter cursus begint op de eerste maandag van oktober. De zomer omvat 18 lesweken en de winter 20 lesweken per cursus.

 

Artikel 3.

Inschrijvingen zijn mogelijk, voor de zomer cursus t/m 6 maart en de winter cursus t/m 6 september. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst. Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk, indien er ruimte is in een lesschema van de trainer en er, naar het oordeel van Return Tennis, een zinvolle groepssamenstelling mogelijk is.

Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma’s komen te vervallen.

 

Artikel 4.

Een lesuur duurt vijftig minuten.

 

Artikel 5.

De lessen worden gegeven op, in overleg met de voorzitter van de technische commissie van Be Quick, vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de (meeste van de) reguliere basisschoolvakanties in de plaatselijke gemeente en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de vakanties, de feestdagen en overige vooraf bekende data waarop geen les wordt gegeven).

 

Artikel 6.

Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de cursus en gaat akkoord met de betalingsverplichting van de leskosten.

 

 

FACTURERING EN BETALING

Artikel 7.

Betaling van de leskosten is mogelijk via automatische incasso of via factuur.

Bij automatische incasso kan worden gekozen voor een incasso ineens, of in vier termijnen. Indien men kiest voor automatische incasso geniet men van € 5,- korting.

 

Artikel 8.

In de derde lesweek van het seizoen wordt het eerste termijn geïncasseerd. Daarna zal in de laatste week van de volgende maand het tweede termijn worden geïncasseerd. Dit herhaalt zich in de laatste week van de derde en vierde maand na aanvang van het seizoen. Na vier maanden moeten alle lesgelden zijn voldaan. Een factuur dient binnen 14 dagen volledig te zijn voldaan.

 

Artikel 9.

Na de definitieve lesindeling, krijgt u de factuur via de mail toegezonden.

 

Artikel 10.

Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan Return tennis, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen (les)sen kan de cursist achteraf niet inhalen.

 

 

 

AFWEZIGHEID/VERVALLEN VAN LESSEN

Artikel 11.

Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden worden de lessen in de hal gegeven. Uitzondering op de regel is wanneer Be Quick of de stichting  een grote clubactiviteit heeft.

Lessen die niet meer kunnen worden ingehaald voor de start van de nieuwe lesperiode komen te vervallen. Over deze vervallen lessen vind geen restitutie van lesgelden plaats. Eenmaal begonnen lessen worden nooit ingehaald.

 

Artikel 12.

Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:

1.  op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie of

2.  op een, in onderling overleg af te spreken tijdstip worden ingehaald.

 

Artikel 13.

Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.

 

Artikel 14.

Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.

 

Artikel 15.

De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de leerling (artikel 13) of de in artikel 12 omschreven uitvallessen, zullen aan het einde van de lesperiode alsnog worden ingehaald, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip.

 

 

KWALITEIT

Artikel 16.

Return Tennis zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.

 

Artikel 18.

De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

 

Artikel 19.

Return Tennis zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien Return Tennis dit wenselijk acht. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door Return Tennis. De tussentijdse wijzigingen zullen worden voorgelegd en/of medegedeeld aan de voorzitter van de technische commissie van de Tennis Vereniging.

 

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20.

De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 21.

 

Artikel 21.

Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld. Return Tennis en de Tennis Vereniging hebben hier geen bemoeienis mee.

 

Artikel 22.

Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. De Tennisvereniging en Return Tennis kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

 

Artikel 23.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem contact op met Michael Jongste.

tel. 06-24241308 (in de ochtend bereikbaar),  e-mail: michael@returntennis.nl

 

Artikel 24.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Return Tennis, na overleg met de voorzitter van de technische commissie Van de Tennis Vereniging.

 

Artikel 25.

Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met alle bepalingen zoals genoemd in dit lesreglement.