06 24 24 13 08

T.V. Moordrecht lesreglement

Lesreglement

Return Tennis – Tennisvereniging Moordrecht

 

INSCHRIJFBEPALINGEN

 

Artikel 1.

Het volgen van trainingen is alleen mogelijk als lid van de Tennisvereniging Moordrecht (TVM). Niet leden kunnen alleen lege plaatsen opvullen en zullen bovenop lesgeld baanhuur betalen.

 

Artikel 2.

De tennislessen bij de TVM worden verzorgt door Return tennis. De zomer cursus begint op de eerste maandag van april en de winter cursus begint op de eerste maandag van oktober. De zomer omvat 17 lesweken en de winter 20 lesweken per cursus.

 

Artikel 3.

Inschrijvingen zijn mogelijk, voor de zomer cursus t/m 6 maart en de winter cursus t/m 6 september. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst. Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk, indien er ruimte is in een lesschema van de trainer en er, naar het oordeel van Return Tennis, een zinvolle groepssamenstelling mogelijk is. Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma’s komen te vervallen.

 

Artikel 4.

Een lesuur duurt vijftig minuten. De trainer geniet in principe tien minuten pauze nadat hij vijftig minuten les heeft gegeven. Deze tien minuten worden door de cursisten gebruikt voor de warming-up en/of cooling-down.

 

Artikel 5.

De lessen worden gegeven op, in overleg met de voorzitter van de technische commissie van de TVM, vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de (meeste van de) reguliere basisschoolvakanties in de plaatselijke gemeente en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de vakanties, de feestdagen en overige vooraf bekende data waarop geen les wordt gegeven).

 

Artikel 6.

Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de cursus en ga je akkoord met de betalingsverplichting.

 

 

FACTURERING EN BETALING

 

Artikel 7.

Betaling van de leskosten is alleen mogelijk via

1) automatische incasso

2) factuur

 

Bij automatische incasso kan worden gekozen voor een incasso ineens, of in vier termijnen . Indien men kiest voor automatische incasso geniet men van € 5,- korting.

 

Artikel 8.

In de derde lesweek van het seizoen wordt het eerste termijn geïncasseerd. Daarna zal in de laatste week van de volgende maand het tweede termijn worden geïncasseerd. Dit herhaalt zich in de laatste week van de derde en vierde maand na aanvang van het seizoen. Na vier maanden moeten alle lesgelden zijn voldaan. Een factuur dient binnen 14 dagen volledig te zijn voldaan.

 

Artikel 9.

Na de definitieve lesindeling, kunt u de factuur online bekijken door in te loggen met uw persoonlijke inlog gegevens.

 

Artikel 10.

Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan Return Tennis, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen (les)sen kan de cursist niet inhalen.

 

 

AFWEZIGHEID/VERVALLEN VAN LESSEN

 

Artikel 11.

Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan geldt de volgende regel:

  • De eerste regenles is voor rekening van de lesklant de tweede regenles wordt ingehaald. Tussentijds of na de lesperiode.
  • Bij privélessen streven wij ernaar om alle lessen in te halen voor de start van een nieuwe lesperiode.
  • Lessen die niet meer kunnen worden ingehaald voor de start van de nieuwe lesperiode komen te vervallen. Over deze vervallen lessen vind geen restitutie van lesgelden plaats. Eenmaal begonnen lessen worden niet ingehaald.

 

Artikel 12.

Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:

1.  op de gebruikelijke tijd worden verzorgt door een vervangende trainer, met geldige KNLTB licentie

2.  op een, in onderling overleg af te spreken tijdstip worden ingehaald.

 

Artikel 13.

Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.

 

Artikel 14.

Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.

 

Artikel 15.

De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de leerling (artikel 13) of de in artikel 12 omschreven uitvallessen, zullen aan het einde van de lesperiode alsnog worden ingehaald, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip. Bij regen geldt het regenreglement (artikel 11).

 

 

KWALITEIT

 

Artikel 16.

Return Tennis zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.

 

Artikel 17.

De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

 

Artikel 18.

Return Tennis zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien Return Tennis dit wenselijk acht. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door Return Tennis. De tussentijdse wijzigingen zullen worden voorgelegd en/of medegedeeld aan de voorzitter van de technische commissie van de Tennis Vereniging.

 

 

SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 19.

De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 20.

 

Artikel 20.

Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld. Return Tennis en de TVM hebben hier geen bemoeienis mee.

 

Artikel 21.

Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. De Tennisvereniging en Return Tennis kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

 

Artikel 22.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de trainer Michael Jongste. tel. 06-24241308,  e-mail: info@returntennis.nl

 

Artikel 23.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Return Tennis, na overleg met de voorzitter van de technische commissie van TVM.

 

Artikel 24.

Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met alle bepalingen zoals genoemd in dit lesreglement.